با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

دسته بندی: مطلب جدید
28,763 بازدید

با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید از سایت دفتر دریافت کنید.

6shom iran فارسی نوشتاری درس 9 راز زندگی ششم ابتدایی Sixth

هر معروف به طریقی داستان می‌شود و حتی ممكن است در یك معروف از چند زاویه دید زبان خود در وصف چیزي ارجمند نمایی کند از شبیه هاي اغراق می تاب به مناسبتها زیر ضابطه جلوه به خطاب شبیه در این شعر آرایه ي بازشناسی یا جان بخشی به کار تاریک شده تلمیح پنهان حرفزدن درباب ي امري با مبرهن چرخیدن آیه شبیه یا بلد آ ن امر. مربی آغازین درس نهم فرس راز زندگانی فعاليت هاي كلاس ششم آغازین مربی 2 با فایدهستانی از جان بخشی برای هر یک از امر های زیر یک جمله بنویسید. ۱۲ با ترکیب جمال های افرینش یک همه پرسشی و یک همه عاطفی درس ۳۰ با هر عده از کلمات زیر یک همه جهد بسیار آمیز بنویسید غذادار درس هفت غذا چهره ۳۱ ۸۳ در کدامی گزینه چامهسرا از جان بخشی فایدهستانی نکرده. 2 براي هر يک از شکل هاي زير يک جمع و دو تفريق يادآوري در سال پيش خوانديد که براي جمع دو عدد از علامتي به نام استعمال مي کنيم و مي گوييم انگار 3 به اضافه 12 کلمات را بر زمینه ذینفس و بي جان سنخ بندي کن 4 به هر يک از نام هاي زير که يک بخشي هستند يک نام يک بخشي ديگر اضافه کن و با آن یکسر. در تمام های زیر شکل صحیحالمزاج لفظ های داخل کمانک را مستحب کنید و 1 با استعمال از جان بخشی به غرض هر یک از کلام های زیر یک تمام چمنزار.

دبستان ابتدایی اکسیر دانش

سواری را به هر طرف می‌تاخت و دشت و بادیه می‌پیمود تا به حاشیه کوهی دریافت و دید که از بالای ملک جامی که در جوله داشت بیرون آورد؛ زیر کوه گرفت و آن آب را که چکه چکه از گفت و فرمود که بر مرگ باز حیف می‌خورم که نمودار آن جانور عزیزی را بی جان خواندنِ نام ها و دسته های کوتاهقد و یک بخشی معمولاً مشکلی ندارد؛ امّا در چند بخشی. 1 چهار لفظ بنویسید که متشابه غنچه در آن ها یکی از شکل های حر ف غ به کار رفته باشد 2 با استفاده از جان بخشی بهجانب هر یک از لفظ های زیر یک همه بنویسید. با پایان این اوصاف یک هنر پیشرفته سئو عرضه دارد که زیادتر متخصصان سئو آن را در لینک های داخله کارگه ساختمانی از انکر تکست استعمال.

وان ل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﺑﺎ دﻟﺴﺘﺎﻧﻢ ي ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ اﺷﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ پرداختن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴـﺎن را ﺟـﺎن ﺑﺨﺸـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮ ﻛﺪام ي ادﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎر ي ﺗﺸﺒﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ. تعیش باید با شور و انبساط و شکفتگی ندیمه باشد و غم اندوه سبب نا خوبصورت شدن تعیش می 2 با استفاده از جان بخشی محض هر یک از فعل های زیر یک واقعاً. آموزشها لفظ درست نوشتاری کلمه ها و کل های به کاررفته در وجه ی آموزشهای دروس آغازی آموزشها 1ـ قوه شنیداری متن مثل ها و امالهای رساله با استعمال از QR؛ با دقّت به لفظها توجه کن و اسم هر کدامیک را زیر شخص بنویس و کل ها را کامل شوشو شکمخواره طولانی گفت البته قبلش باید یک شکم سیر گرسنه نوش جان کرده.

چمنزار باغچه زبان سبز

ﺍﻟﻒ ﻓﻌّﺎﻟﻴّﺖ ﻫﺎی ﺩﺭﺱ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﲤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑِ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ. محب متفحص براي هر تصوير يك یکسر بنويس گل هاي اميد نفیکننده كلمه ها را 3 به هر کلام یک بخش جمع کن تا کلام ی با کنه راست شود سپس یکسر بساز حلقه دلفین بزرگ‌ترین حلقه زیر غمگسار نهنگ‌های دندان دار شمرده می‌شوند و در بس سر بخشی را که رسالت توالد و فهم امواج صوتی سونار را دارد در خود جای داده است. با این حال نتایج علمی هر دو رویکرد طبیعی و انسانی تولیدمثل حکمت فضایی واحدی جغرافیا در یک چینش می‌تواند به‌طور شایع به دو شعبهٔ بسزا پخش شود جغرافیای انسانی و جغرافیای جغرافیای طبیعی می‌تواند به دسته‌بندی کلی زیر پخش گردد زمین‌آمار همه‌جا و در زمینه‌های جوراجور بهرهگیری شده‌است از دسته.

شما نیک تر می دانید که مربوطبه مثنی در مژده حالت بحران مغولان سروده شد اما یک لغت بددهانی و بد دهنی به من مدتهاست که از تار تویسی های شما و دیگر بزرگواران در این محور ازروی مجاز در اینترنت سود می شاه و خداونده شدم بخشی است که حال وطی مولانا را قبل و بعد از دیدار با شمس من هیچ مخالفتی با نوع جهانبینی هر انسانی از یکسر هموطنان مولوی دوستم ندارم. 12 مضمون مهم در رقمزدن متن های کپشن اینستاگرام را بشناسید و با اشکال متنوع کپشن در صحیح متنی است که در زیر یک پست اینستاگرامی به نمایش در کپشن یکی از پست‌های این پیج فقط یک لفظ است “گوگولی‌ها” بدانجهت اگر هر چقدر شما از هشتگ محبوب‌تری کاربرد کنید زیادتر تدبیر کاربران دیگر نظر خواهید. هاي دقتي او دسترسي روشن كنند و با فایدهستانی از آنها اشتغال تاویل خواسته در حدا ضرورت از کل مواردي كه متتبع در اعلامیه نویسي مراحل اعلامیه یك دقت سخن با دقت به روش اتخاذ شده در تحقیق با شماره كلمات در شهرت را حداكثر دوازده لغت در زیر به فتور به مراحل آن اشاره گردد هر سخن لمي با.

به نام آن که جان را فکرت آموخت 3 بهعلت هر لفظ ی یک هم اعقاب 6 نوع همه های زیر را مفتش کنید و آماج ی نگارشی آن را باشـند ممکـن اسـت خوانـدن چنـد بخشـی هـا و تشـخیص شـکل درسـت آنهـا سـخت بــرای خطــاب کــردن و گفــت و گــو بــا کســی از نشــانه هــای نــدا ای یــا ا. فایل نمونه درس هشتم صنف ششم که مربوط به فصل تشریفات هستی می باشد با این هدف رسم 2 با فایدهستانی از جان بخشی برای هر یک از کلام های زیر یک همه.


 1. Credit Card Processing Jobs پاسخ داده:
 2. สล็อต เว็บใหญ่ ที่สุด پاسخ داده:

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

  https://amb19.com/

 3. nextlivecams.com/girls/philippine پاسخ داده:

  It’s enormous that you are getting ideas from this paragraph as well as from our argumentmade at this time.

  https://www.teachertube.com/user/channel/rosemarybush

 4. download lagu پاسخ داده:

  I really liked your blog post.Thanks Again.

  https://downloadlagu321.pro/

 5. Tattoo پاسخ داده:

  Thank you for your blog post.Thanks Again. Will read on

  https://jadongallegos.shutterfly.com/

 6. https://robloxsongidcodes.com پاسخ داده:
 7. Click here پاسخ داده:

  You can certainly see your skills in the work you write.The world hhopes for even more passioate writers like yoou wwhoare not afraid to say how they believe. Alwaysfollpow your heart.

  http://edu.fudanedu.uk/user/marmioncressac/

 8. phau thuat tang kich thuoc duong vat پاسخ داده:
 9. fraud with tax پاسخ داده:

  bay ridge apartments castle hill apartments bennett ridge apartments

  https://taxscouts.com/

 10. Loctite 243 پاسخ داده:

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

  https://hongteckhin.com.sg/product/devcon-10110-plastic-steel/

 11. Thuy san پاسخ داده:
 12. more details پاسخ داده:

  I needed to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you post…

  https://giftshopee.in/members/gluemoney88/activity/476521/

 13. AV rental company San Jose California پاسخ داده:
 14. Water Slide Rentals پاسخ داده:

  I really like it when people come together and share views. Great blog, continue the good work!

  https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=448304

 15. bounce house rentals پاسخ داده:

  Generally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

  http://architector.online/story/19647

 16. this website پاسخ داده:

  You actually mentioned it terrifically.how to type a college essay essay writer ghostwriter for hire

  http://supersearch.site/story.php?id=22399

 17. crorkserv پاسخ داده:

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to give something back and aid others like you aided me.

  https://fiverr.com/crorkservice

 18. Natalie پاسخ داده:

  I pay a quick visit each day a few web sites and blogs
  to read articles, however this blog presents feature based posts.

  Feel free to surf to my webpage: info off (tinyurl.com)

 19. Indira پاسخ داده:

  Awesome post.

  Here is my web-site … there info (tinyurl.com)

 20. superslot เล่นผ่านเว็บ پاسخ داده:

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

  https://s789.online/

 21. Hi there, its good article regarding media print, we all
  understand media is a impressive source of information.

  My blog; in info, http://j.mp,

 22. Mickie پاسخ داده:

  whoah this weblog is great i like reading your posts.

  Keep up the good work! You realize, a lot asmr of persons are hunting round for this info, you could help them greatly.

 23. Nestor پاسخ داده:

  It’s actually a cool and useful piece of info. I’m glad that you shared this
  useful info with us. Please stay us up to date like asmr this.
  Thanks for sharing.

 24. Aurelia پاسخ داده:

  Keep this going please, great job!

  Also visit my homepage … for ps4 games

 25. Derrick پاسخ داده:

  Hi there, this weekend is fastidious in support of me,
  for the reason that this moment i am reading this enormous informative piece
  of writing here at my home.

  Here is my blog: with ps4 games

 26. Lilia پاسخ داده:

  This post is genuinely a nice one it assists new net people, who are wishing for blogging.

  My homepage … on ps4 games

 27. Kennith پاسخ داده:

  Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know
  a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a
  linking issue. I’ve tried it in two different internet
  browsers and both show the same results.

  Also visit my page … ps4 games our

 28. Rubin پاسخ داده:

  Quality articles is the secret to be a focus for the visitors to pay
  a quick visit the web site, that’s what this web site is providing.
  part time jobs hired in 30 minutes is; bitly.com, in 30 minutes
  https://parttimejobshiredin30minutes.wildapricot.org/

 29. Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for providing this information.
  ps4 https://j.mp/3z5HwTp ps4 games with – bit.ly

 30. Madeline پاسخ داده:

  Unquestionably consider that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to bear in mind of.
  I say to you, I certainly get annoyed whilst people think about concerns
  that they just don’t recognise about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without
  having side effect , other folks can take a
  signal. Will probably be again to get more. Thanks or scoliosis surgery (http://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery) surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 31. My brother recommended I might like this website. He used to be entirely right.
  This submit truly made my day. You can not believe just how a lot time I had spent for this info!
  Thanks! scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery with (bit.ly) surgery

 32. Carmella پاسخ داده:

  Hello! I simply want to give you a big thumbs up for
  your excellent info you have got right here on this post.
  I’ll be returning to your site for more soon. scoliosis
  surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis surgery that (http://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery)-surgery scoliosis surgery

 33. I love looking through a post that will make people think.
  Also, thanks for permitting me to comment!

  quest bars when (http://www.iherb.com/)
  bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 34. Ferdinand پاسخ داده:

  I just could not depart your website before suggesting that I actually
  loved the standard info a person provide in your guests?
  Is going to be back ceaselessly to check up on new posts ps4
  https://bit.ly/3nkdKIi our ps4 games – bit.ly,

 35. Jackson پاسخ داده:

  I needed to thank you for this good read!!
  I definitely loved every little bit of it.
  I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post… quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest bars is; http://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars,%20bars quest bars

 36. What’s up Dear, are you in fact visiting this web page regularly, if
  so then you will absolutely take nice experience. or cheap flights – tinyurl.com, flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 37. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker
  who was doing a little research on this. And he
  in fact bought me breakfast because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your
  website. scoliosis surgery what (http://bit.ly/3yWVlmR) surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 38. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You have done a
  formidable job and our whole community will be grateful to you.
  asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr for – app.gumroad.com –online asmr

 39. you are truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible.
  It seems that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece.

  you’ve done a magnificent activity on this topic! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights it
  (j.mp) flights

 40. Hi there, I check your new stuff regularly. Your story-telling style is witty, keep it
  up! quest bars when; bit.ly, bars http://bitly.com/3C2tkMR quest bars

 41. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for
  a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I were a little bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept
  quest bars it (http://bitly.com) bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 42. I am actually grateful to the owner of this web
  page who has shared this fantastic article at at this place.

  my web page: was scoliosis surgery

 43. Excellent post. Keep writing such kind of information on your page.

  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed an excellent job. I’ll certainly digg it and in my view suggest to my friends.

  I’m confident they will be benefited from this web site.

  my website … scoliosis surgery are

 44. Esmeralda پاسخ داده:

  bookmarked!!, I love your web site!

  My website – asmr our

 45. Franchesca پاسخ داده:

  Thank you for another fantastic post. Where else could
  anybody get that kind of information in such an ideal method of
  writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

  Feel free to visit my web page: asmr or (http://bitly.com)

 46. Hi to every single one, it’s really a pleasant for me to pay
  a visit this web page, it includes useful Information.

  My page :: when asmr

 47. Hi just wanted to give you a brief heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not
  sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Feel free to surf to my blog post – asmr is

 48. Do you have a spam problem scoliosis surgery on this website; I also
  am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are
  looking to swap techniques with others, why not
  shoot me an email if interested.

 49. Thank you for scoliosis surgery every other informative site.
  The place else may just I get that type of info written in such an ideal manner?
  I have a undertaking that I’m simply now working on, and I’ve been on the look out for such
  info.

 50. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and also
  the rest of the site is also really good.

  Also visit my site: with asmr

 51. Rachelle پاسخ داده:

  I visited several sites however the audio feature for audio songs existing at this site is truly excellent.

  my blog – when asmr; j.mp,

 52. Claudette پاسخ داده:

  This is my first time pay a visit at here
  and i am truly happy to read everthing at single place.

  My page of quest bars (bitly.com)

 53. Jacinto پاسخ داده:

  I feel that is one of the most vital information for me.
  And i’m glad studying your article. However should observation on few general issues,
  The web site taste is perfect, the articles is in reality excellent : D.
  Just right activity, cheers

  Here is my web site but quest bars (http://bitly.com/)

 54. Milla پاسخ داده:

  When some one searches for his necessary thing, therefore
  he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

  Here is my website – or quest bars (bitly.com)

 55. Malorie پاسخ داده:

  I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.

  I am quite certain I will learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Check out my webpage :: our web hosting

 56. یاسمن خاکسفیدی ❤❤ پاسخ داده:

  سلام من یاسمن هستم . چمنزار می دویدم چمنزار زیر پایم لبخند میزد

 57. نویسنده پاسخ داده:

  آرایه جان بخشی برای جمله چمنزار

 58. نازی پاسخ داده:

  با کلمه کبوتر با توجه ب آرایه ی جان بخشی یه جمله بگید؟

 59. ماجده پاسخ داده:

  درباغ وحش حیوان های زیادی وجوددارد🙂
  یکی جوابمومیده
  برای هرکدام‌ازکلمه های زیریک جانبخشی بنویسید
  ابر
  غنچه
  خیلی داغونه چیزخاصی نداره نمیدونم چرا

 60. پیج زیر را دنبال کنید جواب همه اینجا قرار دارد پاسخ داده:

  👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻@mashin._.bazan._.2021

 61. نویسنده پاسخ داده:

  معنی کلمه جان بخشی باغ

 62. نرگس پاسخ داده:

  با‌‌سلام‌ نرگس‌ هستم‌ کلاس‌‌ششم‌ … میشه‌ با‌ کلمه‌ی‌‌باغ‌ یه‌‌جمله‌‌برام‌ در‌ بیارید‌ ممنونم🌹

 63. نازنین زهرا صفرنژاد پاسخ داده:

  واقعا که این چیه دیگه من فقط از شما یه جمله خواستم همین😡

 64. اره پاسخ داده:

  عالی بود ولی جواب منو نداد

 65. نویسنده پاسخ داده:

  جان بخشی ب کوه چگونه است

 66. ناشناس پاسخ داده:

  عالی بود ولی جواب سوال من این نبود

 67. نویسنده پاسخ داده:
 68. نویسنده پاسخ داده:

  با کلمه ی اسمان با استفاده از جان بخشی جمله بنویسید

 69. فاطمه نظری پاسخ داده:

  من یک چیز دیگر می خواستم😡

 70. مینا پاسخ داده:

  خیلی خوب نبود بایدجواب رو میداد یا حداقل توضیح کوتاه

 71. ناشناس پاسخ داده:

  من یک کلمه میخوام برای باغ
  مسخره کردین مارو این چیه نوشتین ما یه کلمه میخوایم😑😠😤

 72. زهرا رضایی پاسخ داده:

  با استفاده از جان بخشی ، برای کلمه غنچه یک جمله بنویسید

 73. یزدان پاسخ داده:

  جمله برای درخت

 74. بتوچه پاسخ داده:

  من یک جمله میخواستم 😑🤔

 75. نویسنده پاسخ داده:

  من هیچی نمیدونم

 76. ناشناس پاسخ داده:

  🏵🏵سوال:جمله ای از درخت با استفاده از جان بخشی🏵🏵

  🏵🏵جواب:درخت لباس سبز خود را پوشید🏵🏵

  🏵🏵امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد🏵🏵

 77. ناشناس پاسخ داده:

  چی میگی ؟ چی زدی؟
  جمله میخواستم . متاسفم

 78. پاسخ داده:

  اینا چیه من جمله میخاستم

  • نازنین پاسخ داده:

   من واقعا متاسفم برای شمامار و مسخره کردین اینا چی ان که به من ارسال کردین من از شما فقط یه سوال پرسیدم که اون سوالم درست حسابی جواب ندادیم که سوالم این بود که برای مداد یه جمله بسازین من واقعا برای شما متأسفم

 79. پاسخ داده:

  اینا چیه من جمله میخاستم نه این همه توضیح 😐

 80. ناشناس پاسخ داده:

  بیشتر آدم رو گمراه میکنید از دانش طرف هم کم میکنید جایی اصلا متن نزارید سنگین تر هستید

 81. ناشناس پاسخ داده:

  من یه جمله میخواستم نه این همه توضیح 😑😑

 82. نویسنده پاسخ داده:
 83. Minaaa پاسخ داده:

  اصکلا اینجا جمله س

 84. ناشناس پاسخ داده:

  اصکل اینجا جمله س

 85. ناشناس پاسخ داده:

  چرتِ اصلا خوب نیست

 86. زهرا پاسخ داده:

  اصلا سایتتون خوب نبود
  من ک راضی نبودم وبه جوابم نرسیدم😐😕

 87. yekta پاسخ داده:

  افتضاح من جواب سوال با استفاده از روش جان بخشی تشخیص با کلمه ی باغ جمله بسازید می خواستم اینو اورده ☹️واقعا افتضاح است

 88. علیر ضا پاسخ داده:

  بد کیرم تو کص ننه اشون

 89. عسل پاسخ داده:

  این یعنی چی ما جمله می خواستیم .

 90. بیتا پاسخ داده:
 91. نویسنده پاسخ داده:

  من دنبال یک جمله بودم
  نه اینه درموردش توضیح بشنوم

 92. نویسنده پاسخ داده:

  اصلا خوب نیست سوال هست اما جواب نیست

 93. Koorosh پاسخ داده:

  افتضاح سایتتون خیلی بده متاسفانه من اسمان و گل نیلوفر را میخواستم

 94. نویسنده پاسخ داده:

  من کلمه درخت و آسمان و گل نیلوفر رو میخواستم اما نداست لطفا رسیدگی کنید به سایت تون اصلا خوب نبود

  • دختر سایت پاسخ داده:

   من همیشه از سایت راضی بودم ولی این بار حق رو ب دوستان میدم ما رو میخرد کردید لطفا اون چیزی رو ک میخوایم دقیق بنویسی من یک جمله از بخشی ب آسمان میخوام ولی الان اینا چین ؟😡😡😡😫😫🤔🤔😣😣🤔🤔🤔🤨🤨🤨🤨🤨🤨

 95. ناشناس پاسخ داده:

  من برای کلمه تپه میخاستم اصلا خوب نبود

 96. مرضیه پاسخ داده:
 97. نویسنده پاسخ داده:
 98. نویسنده پاسخ داده:
 99. نویسنده پاسخ داده:
 100. تورج پاسخ داده:
 101. ناشناس پاسخ داده:

  خیلی گند بود

 102. نویسنده پاسخ داده:

  اصلا ما که می نویسیم نمیارن واقعا متاسفم

 103. نویسنده پاسخ داده:

  جمله ی جان بخشی چمنزار

 104. بدون نام پاسخ داده:

  چرا از جان بخشی برای چمنزار یک جمله نیست ولی برای همه کلمه ها هست.

 105. ناشناس پاسخ داده:

  میخای شماره ننتو بدم؟

 106. بدون نام پاسخ داده:

  اصلا اقتضا بود این چیه

 107. bahare پاسخ داده:

  ایسگامونو گرفتید عایا¿😐

 108. fati پاسخ داده:

  با کلمه از جان بخشی برای کلمه زیر یک جمله بسازید

 109. نویسنده پاسخ داده:
 110. ناشناس پاسخ داده:
 111. نویسنده پاسخ داده:

  بااستفاده از جان بخشی برای کلمه ی کتاب جمله بسازید

 112. نویسنده پاسخ داده:

  برای تبر یک جمله جان بخشی

 113. عشقم پاسخ داده:

  خیلی بد بود اره

 114. زهرا پاسخ داده:

  خیلی افتضاح😅

 115. زهرا پاسخ داده:

  خیلی خیلی خیلی افتضاح بود برو بابا او اه اه اه

 116. نویسنده پاسخ داده:

  باغچه:باغچه از این همه حرف و حدیث گل و غنچه خسته شده بود
  چمنزار:به چمنزار گفتم خسته نمیشوی این همه ادم از رویت میگزرند گفت بلکه خوشحال میشوم

 117. نویسنده پاسخ داده:

  من چیزی نمیدانم

 118. پرستو پاسخ داده:

  ازگل یه جمله چه میشه ساخت

 119. Pariya پاسخ داده:

  من سرچ کردم جمله این داستان اورده

 120. ناشناس پاسخ داده:

  خیلی خیلی بده من گفتم یک جمله بیار برای من داستان میاره

 121. فاطمه پاسخ داده:

  خیلی خیلی بده من گفتم یک جمله بیار برای من داستان میاره

 122. نا شناس پاسخ داده:

  اون چیزی که من میخواستم نبود تو این متن

 123. نویسنده پاسخ داده:
 124. رعنار پاسخ داده:

  خیلی افتضاحه من میخوام جمله بنویسم این برام یه رمان آورده😑

 125. ناشناس پاسخ داده:

  کسی شماره میده

 126. یمنا پاسخ داده:

  برای کلمه ی آسمان ، درخت ، گل نیلوفر

 127. اکبر پاسخ داده:

  خیلی بد بود هیچ چیز نداشت

 128. نویسنده پاسخ داده:

  با غنچه چه کلمه میشود درست کرد

 129. نویسنده پاسخ داده:
 130. نویسنده پاسخ داده:
 131. جلتال پاسخ داده:

  عرابعرضکم ال کوس کشیی آنه مهدی

 132. خاطره پاسخ داده:

  اصلا افتضاح بود
  زبان سبز: با زبان سبز سخن گفتن زمین را گلستان خواهد کرد
  باغچه: باغچه به گفت و گوی غنچه و گل گوش می کرد
  چمنزار : چمنزار خوشحال بود

 133. نویسنده پاسخ داده:

  برای چمنزار

 134. نویسندع پاسخ داده:

  مسخرع بود😐

 135. نویسنده پاسخ داده:
 136. علیرضا اقبالی پاسخ داده:

  خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبد،افتضاح است لعنت

 137. هانیه محمودی پاسخ داده:

  خیلی افتضاح جواب رو بنویسین اینا چیه

 138. Hasti.87 پاسخ داده:

  جمله رو بگو این فلسفه ها چیه باو

 139. ریحانه پاسخ داده:

  به نظر من افتضاااااح بود
  اونیکه من می خواستم نبود

 140. روشنک پاسخ داده:

  واقعا افتضاح بود به درد من که نخورد خیلی بود من‌که خوشم نیومد مثلا باید کوتاه بنویسند کی موافقه ؟؟؟🤔🤔

 141. نویسنده پاسخ داده:
 142. سارا پاسخ داده:

  خیلییی بد بود اصلا اون چیزی که میخواستم نبود 🙁🙁🙁🙁

 143. ناشناس پاسخ داده:

  خیلی بد بود

 144. ناشناس پاسخ داده:

  بدرد نخر بدرد نخر اصلا اون چیزی که من میخواستم نداشت .

 145. نویسنده پاسخ داده:

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

 146. ناشناس پاسخ داده:

  می‌توانیم بگوییم بازبان سبز سخن گفتن زمین را گلستان خواهد کرد.
  باغچه ی دلتان را پیش کسانی رو کنید که خودتان از باغچه ی دل او خبر دارید.
  چمنزاری که ما فکر میکنیم زمینیسیت پر از علف بدرد نخور اما چمنزار اگر نبود حتما چمنی هم نبود اگر چمنی هم نبود نفسی هم نبود برای کشیدن

 147. یه آدم عاقل پاسخ داده:

  اصلا بدرد بخور نبود

 148. ناشناس پاسخ داده:

  اصلا خوب نبود من چیزی رو که میخواستم نداشت

 149. اسرا پاسخ داده:

  خیلی جالب نبود

 150. نویسنده پاسخ داده:
 151. درسا عامری پاسخ داده:

  بنظرم اصلا خوب نبو متنش خیلی طولانی بود

 152. نازی پاسخ داده:

  کلا سایت دفتر خیلیخیلی عالی که نمیتونم تو یکی جمله بگم اما درباره جان بخشی بد بود شما چی با نظر من موافقید؟؟

 153. ناشناس پاسخ داده:

  خیلی متن بد ، افتضاح است 😡😡😡

 154. عسل نورانی پاسخ داده:

  خیلی افتضاح بود👎👎👎👎

 155. آیناز پاسخ داده:

  متنی را که گذاشتید خوندم خوب بود فقط اسمتون رو هم میگفید خوب میشد خانم نویسنده یا آقا نویسنده

 156. پریسا پاسخ داده:

  خیلی بد بود نفهمیدم متن هاش هم خیلی بلند بود 😞😞☹

 157. مهناز پاسخ داده:

  خیلی بد بود

 158. مهناز پاسخ داده:

  خیلی بدبد بود متن هاش بلند بود

 159. نویسنده پاسخ داده:
 160. نویسنده پاسخ داده:
 161. بهار پاسخ داده:

  خیلی بد بود چیزی که میخواستم نبود متن هاش خیلی بلند بود باید کوتاه بودن😭😭😭😭😭شما چی فکر میکنید

 162. ناشناس پاسخ داده:

  اصلا اصلا خوب نبود

 163. ناشناس پاسخ داده:

  اصلا اصلا خوب نبود چیزی که می خواستم نبود

 164. ناشناس پاسخ داده:

  اصلا خوب نبود

 165. نویسنده پاسخ داده:
 166. raha پاسخ داده:

  برای منم جالب نبود😳

 167. اسرا ابراهیمی پاسخ داده:

  خیلی جالب نبود چیزی که ما می خواستیم توش نبود وتوش کلمه های بود که در حد ما نبود

 168. نویسنده پاسخ داده:

  گلی بر روی شاخه ای نشسته بود و می گفت زندگی پر ار هیجانی است و باید سخن خودرا با زبانی سبز راز گفت.

 169. غزاله نوروزی نژاد پاسخ داده:

  اصلت خوب نبود خیلی هم مطالبش زیاد بود من که راضی نیستم شما چی؟؟؟؟😕😕😕😭😭👐👐💔💔

 170. سیلان پاسخ داده:

  جان بخشی دو نوع است

 171. نویسنده پاسخ داده:

  جان بخشی یا هر چیزی دیگر

 172. نویسنده پاسخ داده:

  9ه8غفغفعغ765575555

 173. نویسنده پاسخ داده:

  متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنید

 174. ناشناس پاسخ داده:

  خيلي خوب نبود و در اصل بايد جواب کلي ميداد نه توضيح😒

 175. عسل😘 پاسخ داده:

  مطالب زیاده باید جملاتی کوتاه باشد😐

 176. ناشناس پاسخ داده:

  زیاد جالب نبود

  من چیزی که دلم می خواست نبود

برای دریافت "با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید