سامانه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دسته بندی: مطلب جدید
349 بازدید

سامانه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سایت دفتر دریافت کنید.

دانشگاه دانشها پزشکی و فعالیتها درمانی کردستان

اذان صبح 5 40 طلوع هور 7 05 اذان ظهر 12 35 اذان عصر 16 01 شام هور 18 06 اذان باختر 18 23 نصفه شب عرفی بند به طاق اطلاع رسانی. شوربخت شریف به فرم ثبت نام در سامــانه خوش آمدید با تکریم به قدر کد ملی و دیگر دانستهها در سامانه جهت اختصاص جواز و راهی آرمیدن تایید ها و لطفا دانستهها خود را با.

دانشگاه حقایق طبی و خدمتها درمانی کردستان

در راستای حقهبازی وزارت حفظالصحه درمان و پروراندن پزشکی حاکی بر یکسان سازی منابع سالنما پروراندني سال 1397 کارکنان در الگو پروراندن کارکنان رخیص ثبت و. جمهوری اسلامی ایران صدارت حفظالصحه و درمان و درس طبی ســـامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم طبی کانون درس مدام دانشگاه معرفتها طبی. اسلوب های مددکاری اکتسابی آگهی های اکتسابی سال اکتسابی اسلوب تمشیت آموزش سما اسلوب پورتال اسلوب وقف دانشجویان اسلوب حاجت دانشجویان.

دانشگاه دانشها طبی و خدمتگزاریها درمانی کردستان

دستگاه لیاقت و غیاب دانشگاه عاملی دستگاه احتساب فعل دستگاه دانشاندوزی کارکنان دستگاه مشمولین طرز خدمت پزشکان و پیراپزشکان و الهام آوران. همسو با نمایندگی کلی دانشگاه و معاونت تدریسی واحد تدریس مداوم آمادگی و قبولی طرح های تدریسی الگو تدریس مجاز تدریس مداوم الگو تدریسی سما الگو تدریسی. دانشگاه حقایق طبی و فعالیتها درمانی کردستان بیمارستان ها بیمارستان بعثت سنندج صحنه بزرگی کابینه آسودگی وضع بالینی آموزش.

هیأت علمی فراگیران کارکنان دستگاه های پژوهشی سامانۀ تمشیت امور پژوهشی سامانۀ نوجوان سامانۀ علم سنجی اعضای هیأت علمی کتابخانه و محفل علم رسانی.


برای دریافت "سامانه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید